تعداد بازدید: 1434

شرکت در سیزدهمین جشنواره ملی حرکت

شناسه: 453387
دستاوردهای دانشجویی

این جشنواره به صورت مجازی در دانشگاه  علم وصنعت تهران به مدت 3 روز  برگزار گردید.
در این جشنواره کلیه دانشگاه های کشور به صورت مجازی شرکت کرده و  نتایج آثار ارسالی که از قبل جهت داوری ارسال گردیده است اعلام گردید. دانشگاه صنعتی همدان در بخش اینفوگرافیگ و نشریه  شرکت نمودند. نشریه ها توسط انجمن علمی مهندسی پزشکی با عنوان " سیگنال حیاتی" و انجمن علمی مهندسی برق با عنوان  " پالس " ارسال گردید. 


 

 

تعداد بازدید: 1434

شرکت در سیزدهمین جشنواره ملی حرکت

شناسه: 453387
دستاوردهای دانشجویی

این جشنواره به صورت مجازی در دانشگاه  علم وصنعت تهران به مدت 3 روز  برگزار گردید.
در این جشنواره کلیه دانشگاه های کشور به صورت مجازی شرکت کرده و  نتایج آثار ارسالی که از قبل جهت داوری ارسال گردیده است اعلام گردید. دانشگاه صنعتی همدان در بخش اینفوگرافیگ و نشریه  شرکت نمودند. نشریه ها توسط انجمن علمی مهندسی پزشکی با عنوان " سیگنال حیاتی" و انجمن علمی مهندسی برق با عنوان  " پالس " ارسال گردید. 


 

 

افزودن نظرات