برنامه حضور مشاوران و روانشناسان مرکز مشاوره و سبک زندگی سال 1402

ردیف ایام هفته صبح بعدازظهر
1 شنبه حاج آقا علوی پارسا

سرکار خانم میرزائی

2 یکشنبه سرکار خانم سالم

آقای شرفی

3 دوشنبه آقای ضیائی

سرکار خانم دکتر آسوده

4

سه شنبه

سرکار خانم آخوندی

سرکار خانم دکتر عروتی

5

چهارشنبه

سرکار خانم کرمی

سرکار خانم دکتر رسائی

برنامه حضور مشاوران و روانشناسان مرکز مشاوره و سبک زندگی سال – 1402

خوابگاه های دانشجویی

ردیف ایام هفته نام خوابگاه نام مشاور ساعت حضور
1 شنبه اعتماد

آقای ضیائی

20 لغایت 22
2 یکشنبه اعتماد

آقای ضیائی

20 لغایت 22
3 یکشنبه تحصیلات تکمیلی

سرکار خانم اسدی فرهادی

19 لغایت 21
4

سه شنبه

دانشگاه آزاد

سرکار خانم اخوان عطار

19 لغایت 21

کارشناس پذیرش و وقت دهی:
سرکار خانم اخوان عطار هروز از ساعت 8/30 صبح لغایت 14 در دفتر مشاوره و سبک زندگی واقع در ساختمان فرشچیان طبقه اول اتاق 117 حضور دارند.