تعداد بازدید: 1015

کسب مقام مرکز مشاوره فعال کشوری در سال 1399

شناسه: 80145
دستاوردها و افتخارات

کسب مقام مرکز مشاوره فعال کشوری در سال 1399 با دریافت تندیس از وزارت علوم ٍ تحقیقات و فناوری

مرکز مشاوره دانشجوئی دانشگاه صنعتی همدان در ارزیابی های دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹ به عنوان مرکز فعال کشور انتخاب و در سی و دومین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور مورد تقدیر قرار گرفت.
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان زیرمجموعه معاونت دانشجویی دانشگاه می‌باشد که در امر بهداشت روانی و ارتقاء سلامت روانی اجتماعی دانشجویان خدمات ارزنده ای ارائه می نماید.


 

تعداد بازدید: 1015

کسب مقام مرکز مشاوره فعال کشوری در سال 1399

شناسه: 80145
دستاوردها و افتخارات

کسب مقام مرکز مشاوره فعال کشوری در سال 1399 با دریافت تندیس از وزارت علوم ٍ تحقیقات و فناوری

مرکز مشاوره دانشجوئی دانشگاه صنعتی همدان در ارزیابی های دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹ به عنوان مرکز فعال کشور انتخاب و در سی و دومین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور مورد تقدیر قرار گرفت.
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان زیرمجموعه معاونت دانشجویی دانشگاه می‌باشد که در امر بهداشت روانی و ارتقاء سلامت روانی اجتماعی دانشجویان خدمات ارزنده ای ارائه می نماید.


 

اطلاعیه ها

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...