کاظم پارسایی منش
کارشناس مسئول اداره خوابگاه ها
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
شماره تماس: 38411427 – 081
آدرس ایمیل:    khabgah@hut.ac.ir

شرح وظایف اداره خوابگاه های دانشجویی  دانشگاه صنعتی همدان

 • اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه ( برادران، خواهران ) در خوابگاه های خود گردان در سطح شهر.
 •  عقد قرارداد با خوابگاه داران غیر دولتی جهت اسکان و پرداخت کمک هزینه دانشجویی.
 •  بازدید مرتب و دوره‌ائی از خوابگاهها و بررسی مشکلات و نیازمندیهای خوابگاههای دانشجویان.
 •  نظارت بر حسن انجام کار مدیر و ناظمه های خوابگاههای خود گردان.
 •  نظارت بر اجرای آئین نامه‌ها، دستورالعملها و مقررات جاری خوابگاهها.
 • کنترل بر ورود و خروج دانشجویان خوابگاهی و پیگیری موارد لازم.
 • گزارش حسن انجام کار خوابگاه های تحت پوشش جهت پرداخت کمک هزینه دانشجویی بصورت ماهیانه.
 •  عضویت و شرکت در جلسات شورای نظارت بر خوابگاه های خود گردان استان همدان.
 •  نظارت و همکاری در فرآیند تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل و انصرافی از خوابگاهها.
ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان
 • تهیه مدارک و اسناد لازم جهت شرکت در مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی بصورت سالیانه
 • فراهم کردن سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان خوابگاهی بصورت روزدرچندین نوبت.
 • کنترل روزانه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان خوابگاهی بصورت روزانه.
 • فراهم کردن سرویس های ایاب و ذهاب فوق العاده دانشجویی ( اردو های علمی، ورزشی، مراسم مختلف دانشجویی )
 • گزارش حسن انجام کار پیمانکار بصورت ماهیانه.