دکتر علیرضا سبزواری
سرپرست امور دانشجویی
تلفن : 08138411435
پست الکترونیک: a.sabzvari [at] hut.ac.ir
پورتال اساتید

تحصیلات

  • دکتری: مهندسی شیمی

سوابق اجرایی

  • سرپرست امور دانشجویی
شرح وظایف :
1-نظارت براجراي دقيق قوانين ومقررات خوابگاهي
2-انجام بازديدهاي دوره اي ازخوابگاه ها
3-نظارت دائم بر ورود و خروج و رعايت بهداشت و.....درخوابگاه ها
4-نظارت برحُسن انجام امور محوله اداره سلف سرويس از لحاظ كيفيت و كميت غذا و تغذيه و بهداشت محيط
5-انجام خدمات مربوط به ارائه كمكهاي مالي و وامهاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط
6-انجام امور مربوط به تسويه حساب وامهاي صندوق رفاه دانشجويان
7-انجام امور مربوط به بيمه دانشجويان با انتخاب شركت بيمه معتبر
8-پيگيري وانتخاب شركت حمل ونقل معتبر و عقد قرارداد
9-تدوين برنامه هاي اياب وذهاب جهت واحد هاي مختلف دانشگاه،اردو هاي مختلف دانشجويي وخوابگاه هاي دانشگاه
10-ارائه برنامه هاي مرتبط با مشاوره دانشجويان در زمينه هاي تحصيلي، خانوادگي و فرهنگي
11-همكاري با شوراي صنفي و استفاده از نقطه نظرات آنان در برنامه هاي مختلف خوابگاهي،تغذيه،آموزشي،رفاهي
کاظم پارسایی منش
کارشناس مسئول اداره خوابگاه
تلفن : 08138411427
وحید مقیمی
کارشناس تغدیه
تلفن : 08138411211
علی اکبر ناصری
کارشناس مسئول تغدیه و تربیت بدنی
تلفن:08138411120
ساره فرهادی
کارشناس اداره رفاه دانشجویی
تلفن : 08138411430
مریم رشادی
کارشناس مسئول امور دانشجویی
تلفن : 08138411436
خوابگاه
رفاه دانشجویی
شورای انضباطی
تغذیه دانشجویی