مریم رشادی
دبیر شورای انضباطی
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
شماره تماس: 38411436 – 081
آدرس ایمیل:    st.shora@hut.ac.ir

وظایف دبیرخانه شورای انضباطی بدوی
دبیر شورای انضباطی بدوی مطابق فرآیند زیر مسئول انجام امور لازم جهت تشکیل پرونده و طرح موضوع در جلسات شورای انضباطی بدوی است:
 • ثبت شکایت و گزارش
 • بررسی انطباق شکایات و گزارش های دریافتی با موازین مندرج در مواد 1 تا 8 شیوه نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات دانشجویان
 • تدوین و اعتبار سنجی مستندات ارائه شده در خصوص تخلف انتسابی
 • احضار دانشجو تفهیم اتهام و مصاحبه ی حضوری و اخذ دفاعیات
 • طرح موضوع و اثبات تخلف در جلسه ی شورای انضباطی
 • تنظیم صورت جلسه شورای انضباطی
 • حفظ و بایگانی و امانتداری نسبت به پرونده های انضباطی و برگ شماری مستمر پرونده
 • پیگیری و اجرای مصوبات و موارد درخواستی شورای انضباطی مرکزی
 • ابلاغ احکام شورای انضباطی بدوی به دانشجو و ابلاغ احکام قطعی به بخش های مرتبط دانشگاه حسب مورد.
 • امحای آثار احکام و تنبیهات مندرج در پرونده دانشجو مطابق با ضوابط شیوه نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات دانشجویان
حدود اختیارات و وظایف شورای انضباطی
شورای انضباطی دانشجویان در مجموعه مدیریت دانشگاه تنها مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به تخلفات و شکایات دانشجویی است که این نهاد حساس علاوه بر مسئولیت خویش در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی سعی دارد از هرگونه برخورد تحقیرآمیز حتی در مواردی که تخلف محرز گردیده است جلوگیری نماید. گزیده از قوانین انضباطی و تنبیهات آن به شرح زیر می‌باشد:
وظایف دبیرخانه شورای انضباطی بدوی
دبیر شورای انضباطی بدوی مطابق فرآیند زیر مسئول انجام امور لازم جهت تشکیل پرونده و طرح موضوع در جلسات شورای انضباطی بدوی است:
 •  ثبت شکایت و گزارش
 •  بررسی انطباق شکایات و گزارش های دریافتی با موازین مندرج در مواد 1 تا 8 شیوه نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات دانشجویان
 • تدوین و اعتبار سنجی مستندات ارائه شده در خصوص تخلف انتسابی
 •  احضار دانشجو
 •  تفهیم اتهام و مصاحبه ی حضوری و اخذ دفاعیات
 •  طرح موضوع و اثبات تخلف در جلسه ی شورای انضباطی
 •  تنظیم صورت جلسه شورای انضباطی
 •  حفظ و بایگانی و امانتداری نسبت به پرونده های انضباطی و برگ شماری مستمر پرونده
 •  پیگیری و اجرای مصوبات و موارد درخواستی شورای انضباطی مرکزی
 •  ابلاغ احکام شورای انضباطی بدوی به دانشجو و ابلاغ احکام قطعی به بخش های مرتبط دانشگاه حسب مورد.
 •  امحای آثار احکام و تنبیهات مندرج در پرونده دانشجو مطابق با ضوابط شیوه نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات دانشجویان
حدود اختیارات و وظایف شورای انضباطی
شورای انضباطی دانشجویان در مجموعه مدیریت دانشگاه تنها مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به تخلفات و شکایات دانشجویی است که این نهاد حساس علاوه بر مسئولیت خویش در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی سعی دارد از هرگونه برخورد تحقیرآمیز حتی در مواردی که تخلف محرز گردیده است جلوگیری نماید. گزیده از قوانین انضباطی و تنبیهات آن به شرح زیر می‌باشد:
تخلفات
 الف- تخلفات آموزشی و اداری:
 1. تخلف و تقلب در امتحان
 2.  شرکت در امتحان بجای یکدیگر
 3.  ارتکاب هر عملی از سوی دانشجویان که موجب اخلال، وقفه و یا مزاحمت در اجرای برنامه‌های دانشگاه یا خوابگاه شود.
 4.  ایراد خسارات به اموال دانشگاه
 5.  عدم رعایت مقررات دانشگاه یا خوابگاه
 ب- تخلفات اخلاقی:
 1.  استعمال مواد مخدر یا مشروبات الکلی، قمار یا خرید و فروش در توزیع این‌گونه مواد
 2.  استفاده از نوارهای صوتی یا ویدیویی یا لوح‌های فشرده رایانه‌ای غیرمجاز یا مداخله در خرید و فروش یا تکثیر و توزیع این‌گونه کالاها
 3.  عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل
 4.  عدم رعایت شئون دانشجویی و یا توهین به شعائر اسلامی
ج- جرائم عمومی مانند توهین، ضرب و جرح، جعل اسناد، سرقت و رشوه
د- تخلفات سیاسی شامل ارتکاب اعمال بر ضد امنیت ملی کشور
تنبیهات
برخی از تنبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی دانشگاه نسبت به دانشجویان اعمال  می شود:
 
 1. احضار و اخطار شفاهی
 2.  تذکر کتبی و یا اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو
 3.  تذکر کتبی و یا توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو
 4.  دادن نمره 0/25 در درسی که در آن تخلف آموزشی صورت گرفت
 5. دریافت خسارت از دانشجو و محرومیت از تسهیلات رفاهی (از قبیل وام، خوابگاه و...)
 6.  منع موقت از تحصیل بدون احتساب و یا با احتساب سنوات